Villkor för Sniph


ANVÄNDARVILLKOR
Dessa villkor gäller för webbplatsen www.sniph.com (”Webbplatsen”), de prenumerationstjänster som erbjuds på webbplatsen (”Prenumerationerna”), de Produkter och tjänster som levereras enligt Prenumerationerna och de produkter och tjänster som levereras en gång (”Direktköp”). Med "Doft" avses den mindre flaska med parfym som varje månad levereras hem till dig.

Läs noga igenom dessa villkor. Genom att utnyttja Webbplatsen eller ansöka om Prenumeration via Webbplatsen godkänner du villkoren och accepterar att vara bunden av dem. Skriv gärna ut en kopia för referensändamål.
Om du inte accepterar villkoren kan du inte ansöka om Prenumeration från Webbplatsen.


1. INFORMATION OM OSS
Sniph AB. Organisationsnummer: 559032-3597
Adress: Sniph AB, Sandelsgatan 27, 115 34 Stockholm, E-post: support@sniph.com
Momsregistreringsnummer: SE559032359701
Styrelsens säte: Stockholm


2. ANSÖKAN OCH BINDNINGSTID
2.1 Du får ansöka om Prenumeration bara om du är minst 18 år. Vi ber dig också observera att du på Webbplatsen endast kan träffa avtal om Prenumeration för leverans till adress i Sverige.
2.2 När du har ansökt om Prenumeration via Webbplatsen bekräftar vi mottagande genom att skicka ett meddelande till den e-postadress du angivit. Avtalet mellan dig och oss sluts dock först när vi i ett nytt e-postmeddelande bekräftar att en Doft har eller kommer att skickas till dig.
2.3 Avtalet om Prenumeration innebär att du en gång per kalendermånad får en Doft till den av dig angivna adressen. Vissa särskilda Prenumerationer (t.ex. "Limited Edition”) kan dock vara begränsade till en Doft, varvid avtalet endast gäller för den Doften och automatiskt upphör därefter.
2.4 Vi förbehåller oss rätten att avstå från att träffa avtal med dig utan angivande av skäl.

3. PRISER
3.1 Med undantag för uppenbara felskrivningar gäller de priser som från tid till annan anges på Webbplatsen. Priserna anges inklusive mervärdesskatt.
3.2 Priset för en Prenumeration består vanligen av en återkommande periodisk avgift (t.ex. en månadsavgift). De priser som gäller för din Prenumeration anges i samband med din ansökan.
3.3 Priser och fraktkostnader kan komma att ändras från tid till annan. Med undantag för vad som anges 7.3, är du är bunden till de priser som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om prisändringar och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).

4. BETALNING
4.1 Genom Prenumerationen förbinder du dig att betala den periodiska avgiften fram till Prenumerationens upphörande.
4.2 Den första periodiska avgiften utgår i samband med din ansökan om Prenumeration och efterkommande avgifter utgår vanligtvis samma dag nästkommande kalendermånad (med undantag för helgdagar). Om din ansökan inte beviljas (se punkt 2.4) kommer det emellertid inte att utgå någon avgift. Vid Direktköp utgår avgiften direkt vid köp. Även i de fall Produkten är ett presentkort som inte utnyttjas inom den angivna tidsperioden har Sniph ingen möjlighet att återbetala köpet.
4.3 Betalning ska ske genom kredit- eller betalkort (Visa, Mastercard & American Express) via betalningsplattformen Stripe. Du godkänner att vi får debitera de periodiska avgifterna från ditt kredit eller betalkort utan ytterligare godkännande fram till dess du uppdaterar dina betalningsuppgifter via ditt konto på Webbplatsen eller genom att skicka ett meddelande till support@sniph.com (med tillägg av den tid som vi skäligen kan kräva för att hinna åtgärda debiteringen).
4.4 Betalning kan även ske med av oss utställd värdekod eller presentkort (enligt villkoren för vouchern eller presentkortet).
4.5 Vi förbehåller oss rätten att låta göra en kreditupplysning på dig.

5. LEVERANSTIDER
5.1 Efter ingången Prenumeration kommer en Doft att skickas en gång varje kalendermånad. Beroende på när under en kalendermånad din ansökan om Prenumeration inkommit, kommer den första Doften att levereras under samma kalendermånad eller nästa. Vi gör vårt bästa för att skicka dig din första Doft så fort som möjligt.
5.1 Vid beställning av en Produkt skickas denna så fort som möjligt till den adress du angivit vid beställningen.
5.2 Om en Doft tar slut förbehåller vi oss rätten att inte leverera någon Doft den aktuella kalendermånaden. Det kommer i så fall inte heller att utgå någon avgift för den månaden.

6. PRODUKTER OCH PAKETERING
6.1 Allt innehåll på Webbplatsen är avsett för privat kunskaps- eller informationsbehov. Sniphs beskrivningar av dofterna har inte granskats av Läkemedelsverket. Beskrivningar av ingredienser, hållbarhet och andra föreskrifter är återgivna enligt vad som framgår av originalprodukten. Alla produkter skall användas i enlighet med de instruktioner, försiktighetsåtgärder och riktlinjer som de har. Försäkra dig alltid om att produkten inte innehåller något du är allergisk mot.
6.2 Alla produkter på sajten, inklusive alla prover vi tillhandahåller, är avsedda för personligt bruk. Om inget annat anges förebehåller vi oss rätten att byta ut eller ändra den produkt som vi erbjuder till försäljning eller som en del av en kollektion, utan att på förhand meddela dig som kund.
6.3 Sniph har endast originalprodukter. Sniph ompaketerar originalparfymer till mindre månadsförsändelser som passar i vårt etui. 

7. UPPSÄGNING OCH AUTOMATISK FÖRLÄNGNING
7.1 Både du och vi får, utan angivande av skäl, säga upp en Prenumeration till upphörande före utgången av den då gällande prenumerationsperioden. Avslutas inte Prenumerationen inom denna tid förnyas den automatiskt. Prenumerationer kan sägas upp när som helst med en månads uppsägningstid.
7.2 Du säger upp Prenumerationen via ditt konto på Webbplatsen eller genom att maila oss på support@sniph.com. Vi säger upp Prenumerationen genom att skicka en uppsägning till den e-postadress du angivit. Din prenumeration måste avslutas senast den 5 (fem) dagar innan din nästa leverans om du inte vill ha nästkommande månads Doft. 
7.3 Om du inte säger upp Prenumerationen i enlighet med 7.1 förlängs Prenumerationen automatiskt till det då gällande ordinarie priset för aktuell Prenumeration (exklusive eventuella rabatter). Detta gäller dock inte för Produkter som endast omfattar en leverans.

8. ÅNGERRÄTT
8.1 Om du är konsument får du enligt lag ångra dig inom 14 dagar (”Ångerfristen”) från den dag du mottar den första Doften för den aktuella Prenumerationen.
8.2 Du får utöva din ångerrätt endast om Produkten hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte om Produkten har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka den eller på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till dig.
8.3 Du utövar din ångerrätt genom att kontakta oss inom Ångerfristen och på egen bekostnad återsända Doften till oss inom 14 dagar från det att du meddelar oss att du ångrar dig. Du kontaktar oss genom att skicka ett meddelande till support@sniph.se. Doften kan återsändas till följande adress: Sniph AB, Sandelsgatan 27, 115 34 Stockholm. Vi ber dig återsända den kompletta Doften i sin originalförpackning. Om du har förbrutit förseglingen på Doften gäller av hygienskäl inte ångerrätten och vi kommer att göra ett prisavdrag motsvarande värdet av den aktuella Doften. 

8.4 Om du utnyttjar din ångerrätt betalar vi tillbaka vad du har betalt för Doften i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 9 nedan).

9. REKLAMATION
Om en Doft är felaktig kan du inom skälig tid reklamera Doften och få instruktioner om hur du kan returnera den. Reklamationen kan lämnas genom att skicka ett meddelande med beskrivning felet till support@sniph.com. Återbetalning för felaktig Doft sker i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 10 nedan).

10. ÅTERBETALNINGSPOLICY
10.1 Om du lämnar tillbaka en Doft till oss för att du har utövat din ångerrätt (se punkt 8 ovan), kommer vi att genomföra återbetalning snarast och senast inom 14 dagar från den dag då vi tagit emot ditt meddelande om att du vill utnyttja ångerrätten, förutsatt att vi också har tagit emot Doften, eller du kan visa att den sänts tillbaka till oss. Vi kommer därvid att betala tillbaka priset för Doften samt eventuella fraktkostnader, minus den eventuella värdeminskningen. Du får emellertid själv bära fraktkostnaden för att återsända Doften till oss (se punkt 8.3).
10.2 Om du lämnar tillbaka en Doft till oss av något annat skäl (t.ex. för att du anser att Doften är felaktig) kommer vi att undersöka den återlämnade Doften och meddela dig via e-post inom skälig tid om din reklamation kan godtas och hur vi i så fall avhjälper felet, genom t.ex. omleverans, prisavdrag eller återbetalning. En eventuell återbetalning genomför vi så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från den dag vi mottagit den reklamerade Doften. Vi kommer därvid att betala tillbaka priset för Doften.
10.2.1 Vi betalar vanligen tillbaka pengar till dig med samma metod som du använde för att betala till oss.

11. ANSVAR
Om du är konsument regleras vårt ansvar för Dofterna i konsumentköplagen (1990:932). I övrigt ansvarar vi bara för brott mot dessa villkor och bara till ett sammanlagt belopp motsvarande din årsavgift för Prenumerationen, såvida inte grov vårdlöshet eller uppsåt föreligger. Begränsningarna gäller inte i den del de skulle inskränka dina rättigheter enligt tvingande författning.

12. BEFRIELSEGRUNDER
Om fullgörandet av våra åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad författning, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder. Detta ska dock inte begränsa dina rättigheter enligt konsumentköplagen eller annan tvingande författning.

13. TREDJEPARTSWEBBPLATSER
Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av en av våra partners, annonsörer eller koncernbolag eller av annan tredje part. Observera att vi inte ansvarar för innehållet på sådana webbplatser eller för de varor eller tjänster som erbjuds där.

14. MEDDELANDEN
Meddelanden till oss ska skickas till support@sniph.com. Meddelanden till dig skickas till den e-postadress eller postadress som du angivit eller publiceras på Webbplatsen.

15. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
15.1 Vi eller våra licensgivare äger alla immateriella rättigheter till Webbplatsen och allt material som publiceras på Webbplatsen. Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls.
15.2 Du får för personligt bruk skriva ut en kopia och ladda ned utdrag av sidor på Webbplatsen. Du får däremot inte använda någon del av vårt upphovsrättskyddade material för kommersiella ändamål utan att först erhålla en licens från oss eller från vår licensgivare.
15.3 Genom Prenumerationen ger du oss en oåterkallelig rätt att citera från de kommentarer angående oss, Dofterna eller Prenumerationerna som du lämnar på webbplats, blogg eller socialt medium och använda citaten på vår sida, på sociala medier och i annan marknadsföring.

16. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR
Vi har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar av dessa villkor. Du är bunden till de villkor som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om ändringar av tillägg och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).

17. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen utan vårt föregående skriftliga samtycke. Vi får dock överlåta våra rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen när som helst under prenumerationsperioden.

18. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST
Dessa villkor och Prenumerationen ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkor eller Prenumerationen ska avgöras av allmän domstol.

 

INTEGRITETSPOLICY
Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och att följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig att förstå vilka personuppgifter vi samlar in och hur de används samt vilka rutiner vi har vad gäller dina personuppgifter.

1. PERSONUPPGIFTSANSVAR
Sniph AB är personuppgiftsansvarig.
Organisationsnummer: 559032-3597
Adress:
Sniph AB
Sandelsgatan 27
115 34 Stockholm
E-post: support@sniph.com

2. UPPGIFTER SOM BEHANDLAS
De personuppgifter vi behandlar är bland annat;
(a) de uppgifter du lämnar till oss i formulär på webbplatsen www.sniph.com, t.ex. genom att registrera dig, ansöka om prenumeration, lägga upp material eller ansöka om andra tjänster,
(b) uppgifter om köp du gör via vår webbplats och om fullgörelse av dina beställningar, och
(c) uppgifter om dina besök på webbplatsen, såsom exempelvis trafikdata, positionsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata (vare sig detta behövs för våra leveranser eller ej), och om de resurser du får tillgång till.
Om du väljer att svara på en av våra undersökningar behandlar vi de insamlade uppgifterna och om du kontaktar oss kan vi komma att dokumentera korrespondensen.

3. ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN
Dina personuppgifter används bland annat för att;

(a) visa material på Webbplatsen på ett ändamålsenligt sätt för dig,
(b) fullgöra våra skyldigheter enligt avtal med dig,
(c) tillhandahålla interaktiva delar av vår tjänst,
(d) informera dig om ändringar i våra tjänster,
(e) ta fram marknads- och konsumentstatistik, samt
(f) kontakta dig för direktmarknadsföringsändamål (se punkt 4).
Detta kan även omfatta samkörning, både inom och utom EES, med andra register och att dina personuppgifter överförs till andra bolag inom vår koncern och till våra samarbetspartners och annonsörer (se punkt 7 nedan).

4. DIREKTMARKNADSFÖRING
Vi kan använda dina uppgifter för att informera dig om varor och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig och vi kan även låta tredje part använda dina uppgifter för sådana ändamål. Sådan information meddelas per e-post, sms eller telefon endast om du har godkänt det eller om vi tidigare sålt liknande varor eller tjänster till dig och du inte motsatt dig sådan information genom att markera relevant box vid registrering m.m. eller genom att skicka en avanmälan till Adress: Sniph AB, Sandelsgatan 27, 115 34 Stockholm eller genom e-post: support@sniph.com

Enligt 11 § personuppgiftslagen får dina personuppgifter inte behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring efter du skriftligen anmält att du motsätter dig sådan behandling. Sådan anmälan kan ske till någon av de adresser som anges i stycket ovan.

5. IP-ADRESSER OCH COOKIES
Vi samlar in information om din dator, t.ex. din IP-adress, operativsystem och webbläsartyp, för systemadministration och för att rapportera aggregerad information till våra annonsörer i form av statistisk om våra besökares åtgärder och surfmönster (utan att identifiera individer).
För samma ändamål inhämtar vi information om din generella internetanvändning genom s.k. cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen.
Vi använder även cookies för att förbättra och anpassa Webbplatsen. Cookies hjälper oss bl.a. att;
(a) uppskatta mängden besökare och deras användningsmönster,
(b) spara information om dina inställningar,
(c) anpassa Webbplatsen efter dina önskemål, val och intressen,
(d) öka hastigheten på dina sökningar, och
(e) känna igen dig när du återvänder till sidan.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.
Om du inte ändrat din webbläsares inställningar för att neka cookies, kommer vårt system att placera cookies på din dator när nu besöker Webbplatsen. Observera att om du väljer att neka cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på delar av Webbplatsen.

6. MOTTAGARE AV UPPGIFTERNA
Vi kan lämna dina personuppgifter till andra bolag som är delägare i Sniph. Vi kan även lämna dina personuppgifter till tredje part om;
(a) vi säljer eller köper en verksamhet eller tillgång, varvid vi får visa dina uppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller tillgång.
(b) om vi eller väsentliga delar av våra tillgångar förvärvas av tredje man, varvid personuppgifter kommer att vara en av de överförda tillgångarna,
(c) om vi måste lämna ut dina uppgifter för att kunna fullgöra en rättslig skyldighet eller för att skydda vår, våra kunders eller annans rättighet, tillgång eller säkerhet. Detta inbegriper informationsutbyte med andra företag för att motverka bedrägeri eller för begränsning av kreditrisk.
Vi lämnar aggregerade uppgifter till våra annonsörer – inte uppgifter på individnivå (vi kan t.ex. informera dem om att 500 män under 30 år har valt ett viss prenumeration viss dag). Vi kan också använda sådan information för att hjälpa våra annonsörer att nå den målgrupp de söker (t.ex. kvinnor i viss stad). Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att tillgodose våra annonsörers önskan om att visa deras reklam för sådan målgrupp.

7. TREDJELANDSÖVERFÖRING
Personuppgifter som samlas ifrån dig kan komma att överföras till land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Uppgifterna kan t.ex. behandlas av personal utanför EES, anställda av oss eller våra leverantörer, som arbetar med att genomföra din beställning, handlägga dina betalningsuppgifter eller tillhandahålla supporttjänster etc.
Genom att lämna dina personuppgifter till oss godkänner du att vi överför och behandlar dina uppgifter enligt stycket ovan. Vi kommer att dock att ta skäliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

8. SÄKERHET
Om vi har gett dig ett lösenord (eller om du har valt ett sådant) som ger dig tillgång till särskilda delar av Webbplatsen ansvar du för att behandla lösenordet konfidentiellt och inte lämna ut det till någon.
Överföringar över Internet är tyvärr inte helt säkra. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina uppgifter kan vi inte garantera säkerheten för uppgifter som överförs till Webbplatsen; alla överföringar sker på din egen risk. När vi har tagit emot uppgifter kommer vi att ta åtgärder för att förhindra obehörig tillgång.

9. REGISTERUTDRAG OCH RÄTTNING
Du har enligt 26 § personuppgiftslagen rätt att gratis, en gång per kalenderår, få information om de personuppgifter som behandlas om dig hos oss. Om du vill ha sådan information ska du skicka en skriftlig undertecknad begäran till adress: Sniph AB, Sandelsgatan 27, 115 34 Stockholm.
Om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen kan du enligt 28 § personuppgiftslagen begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

10. TREDJEPARTSWEBBPLATSER
Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av en av våra partners, annonsörer eller delägande bolag eller av annan tredje part. Observera att dessa webbplatser kan ha egna integritetspolicys och att vi inte ansvarar för dessa. Läs dessa integritetspolicys innan du lämnar personuppgifter till sådana webbplatser.

11. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR
Tillägg till och ändringar av denna policy kommer att publiceras på denna sida och kommer, när vi finner lämpligt, även skickas till dig via e-post.

12. KONTAKT
Du är välkommen att ställa frågor och lämna synpunkter rörande denna policy genom att skicka ett meddelande till adress: Sniph AB, Sandelsgatan 27, 115 34 Stockholm eller via e-post: support@sniph.com